days Hours Minutes Seconds
สถานที่แข่งขัน ยอดผู้สมัคร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 49 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง 25 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 7 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 18 คน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 0 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 56 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ 36 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 10 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 10 คน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 0 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 390 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 23 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 5 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 11 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 19 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 28 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง 12 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 6 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 4 คน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 0 คน
รวม 709 คน

เลือกสถานที่ ที่ต้องการลงสมัครแข่งขัน

หลักการและเหตุผล

สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยได้ ดำเนินการจัดเดิน-วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก 2020 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ: มหาวิทยาลัยการกีฬา สถานศึกษาเพื่อการกีฬาไทย และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการนำเหรียญที่ระลึก “พิชิตชัย” ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย แจกจ่ายให้ประชาชนทุกภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งกำลังใจให้กับกองทัพนักกีฬาไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.2563 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนและประชาชน ด้วยการออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมการเดิน – วิ่ง เป็นตัวกระตุ้นและตื่นตัวในการออกกำลังกายซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่จะต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนากีฬาของชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการประกาศต่อสาธารณชน ให้ทราบถึงการพัฒนาของสถาบันการพลศึกษาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด้วยการใช้กิจกรรมเดิน-วิ่งเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

2. เพื่อเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคทั้ง 4 ภาค ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเยาวชนและประชาชนโดยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

4. เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมการวิ่งการกุศลสนับสนุนการนำเหรียญที่ระลึก”พิชิตชัย”ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกภูมิภาคเป็นที่ระลึกและกระตุ้นร่วมเป็นหนึ่งในคนไทยที่จะส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยมีพลังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

09.00 น. – 18.00 น. รับเสื้อพร้อมหมายเลขประจำตัว ณ สถานที่จัดการแข่งขัน

เอกสารสำคัญในการรับเบอร์ประจำตัวผู้แข่งขันและรับเสื้อ

1. แสดงหลักฐานยืนยันการสมัครทาง website ทั้งที่เป็นเอกสาร หรือแสดงผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

2. บัตรประจำตัวประชาชน (Passport หรือ รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน)

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

04.30 น. นักกีฬาเริ่มลงทะเบียน + รับเสื้อ (กรณีเดินทางมารับไม่ทันในวันที่ 10 สิงหาคม 2562)

05.30 น. อบอุ่นร่างกาย

05.45 น. เช็คอินนักวิ่ง 10.5 กม. เดิน-วิ่ง 5 กม. เข้าจุดสตาร์ท

05.50 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงาน/ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)

06.00 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง 10.5 กม.

06.10 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวเดิน-วิ่ง 5 กม.

06.35 น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย (แจกเหรียญ/ซุ้มอาหารเช้า/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)

07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร แสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่ง ต้องวิ่งตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนดไว้เท่านั้น และต้องผ่านจุด Check Point และรับสัญลักษณ์ครบถ้วน นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่หมายเลขประจำตัวพับ หรือการติดหมายเลขผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

รางวัล

1. ผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน

2. ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ ของการเดิน-วิ่ง Mini Marathon จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

บริการ และสวัสดิการ

1. บริการน้ำดื่ม ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน (ทุก 2 กิโลเมตร)

2. ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย

3. บริการปฐมพยาบาล พร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน

4. บริการรับฝากของ (กรุณารับคืนภายใน 08.00 น.)

5. มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง

Copyright © พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง