days Hours Minutes Seconds
สถานที่แข่งขัน ยอดผู้สมัคร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 1529 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง 613 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ 920 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 600 คน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 226 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ 391 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ 641 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 609 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 1102 คน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 246 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี 495 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 394 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง 351 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 511 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 381 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา 616 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง 529 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 498 คน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 653 คน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 236 คน
รวม 11541 คน

เลือกสถานที่ ที่ต้องการลงสมัครแข่งขัน

หลักการและเหตุผล

สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยได้ ดำเนินการจัดเดิน-วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก 2020 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถาบันการพลศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ: มหาวิทยาลัยการกีฬา สถานศึกษาเพื่อการกีฬาไทย และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการนำเหรียญที่ระลึก “พิชิตชัย” ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย แจกจ่ายให้ประชาชนทุกภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งกำลังใจให้กับกองทัพนักกีฬาไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ.2563 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนและประชาชน ด้วยการออกกำลังกายโดยใช้กิจกรรมการเดิน – วิ่ง เป็นตัวกระตุ้นและตื่นตัวในการออกกำลังกายซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่จะต้องดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนากีฬาของชาติ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการประกาศต่อสาธารณชน ให้ทราบถึงการพัฒนาของสถาบันการพลศึกษาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติด้วยการใช้กิจกรรมเดิน-วิ่งเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

2. เพื่อเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคทั้ง 4 ภาค ร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

3. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเยาวชนและประชาชนโดยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

4. เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมการวิ่งการกุศลสนับสนุนการนำเหรียญที่ระลึก”พิชิตชัย”ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกภูมิภาคเป็นที่ระลึกและกระตุ้นร่วมเป็นหนึ่งในคนไทยที่จะส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยมีพลังใจในการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

09.00 น. – 18.00 น. รับเสื้อพร้อมหมายเลขประจำตัว ณ สถานที่จัดการแข่งขัน

เอกสารสำคัญในการรับเบอร์ประจำตัวผู้แข่งขันและรับเสื้อ

1. แสดงหลักฐานยืนยันการสมัครทาง website ทั้งที่เป็นเอกสาร หรือแสดงผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

2. บัตรประจำตัวประชาชน (Passport หรือ รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน)

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562

04.30 น. นักกีฬาเริ่มลงทะเบียน + รับเสื้อ (กรณีเดินทางมารับไม่ทันในวันที่ 10 สิงหาคม 2562)

05.30 น. อบอุ่นร่างกาย

05.45 น. เช็คอินนักวิ่ง 10.5 กม. เดิน-วิ่ง 5 กม. เข้าจุดสตาร์ท

05.50 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงาน/ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน)

06.00 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง 10.5 กม.

06.10 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวเดิน-วิ่ง 5 กม.

06.35 น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย (แจกเหรียญ/ซุ้มอาหารเช้า/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน)

07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร แสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่ง ต้องวิ่งตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนดไว้เท่านั้น และต้องผ่านจุด Check Point และรับสัญลักษณ์ครบถ้วน นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่หมายเลขประจำตัวพับ หรือการติดหมายเลขผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

รางวัล

1. ผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน

2. ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ ของการเดิน-วิ่ง Mini Marathon จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

บริการ และสวัสดิการ

1. บริการน้ำดื่ม ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน (ทุก 2 กิโลเมตร)

2. ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย

3. บริการปฐมพยาบาล พร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน

4. บริการรับฝากของ (กรุณารับคืนภายใน 08.00 น.)

5. มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง

Copyright © พัฒนาโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง