ยอดผู้สมัคร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

FUN RUN 5 km

148

คน

MINI MARATHON 10.5 km

63

คน

FUNRUN 5 Km. Male (ชาย)

จำนวนนักกีฬาชาย 78 คน

FUNRUN 5 Km. Female (หญิง)

จำนวนนักกีฬาหญิง 68 คน

MINI MARATHON 10.5 Km. (ชาย)

ต่ำกว่า 29 ปี 17 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 5 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 7 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 4 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 4 คน

อายุระหว่าง 70 ปีขึ้นไป 2 คน

MINI MARATHON 10.5 Km.(หญิง)

ต่ำกว่า 29 ปี 6 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 2 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 5 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 4 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 4 คน