ยอดผู้สมัคร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

FUN RUN 5 km

854

คน

MINI MARATHON 10.5 km

268

คน

FUNRUN 5 Km. Male (ชาย)

จำนวนนักกีฬาชาย 497 คน

FUNRUN 5 Km. Female (หญิง)

จำนวนนักกีฬาหญิง 334 คน

MINI MARATHON 10.5 Km. (ชาย)

ต่ำกว่า 29 ปี 123 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 11 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 20 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 16 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 8 คน

อายุระหว่าง 70 ปีขึ้นไป 3 คน

MINI MARATHON 10.5 Km.(หญิง)

ต่ำกว่า 29 ปี 47 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 6 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 11 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 9 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 5 คน