ยอดผู้สมัคร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

FUN RUN 5 km

272

คน

MINI MARATHON 10.5 km

341

คน

FUNRUN 5 Km. Male (ชาย)

จำนวนนักกีฬาชาย 108 คน

FUNRUN 5 Km. Female (หญิง)

จำนวนนักกีฬาหญิง 164 คน

MINI MARATHON 10.5 Km. (ชาย)

ต่ำกว่า 29 ปี 187 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 15 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 11 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 10 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 6 คน

อายุระหว่าง 70 ปีขึ้นไป 1 คน

MINI MARATHON 10.5 Km.(หญิง)

ต่ำกว่า 29 ปี 85 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 7 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 7 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 9 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 3 คน