ยอดผู้สมัคร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

FUN RUN 5 km

288

คน

MINI MARATHON 10.5 km

547

คน

FUNRUN 5 Km. Male (ชาย)

จำนวนนักกีฬาชาย 152 คน

FUNRUN 5 Km. Female (หญิง)

จำนวนนักกีฬาหญิง 133 คน

MINI MARATHON 10.5 Km. (ชาย)

ต่ำกว่า 29 ปี 350 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 23 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 17 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 16 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 4 คน

อายุระหว่าง 70 ปีขึ้นไป 2 คน

MINI MARATHON 10.5 Km.(หญิง)

ต่ำกว่า 29 ปี 94 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 9 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 17 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 8 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 2 คน