ยอดผู้สมัคร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

FUN RUN 5 km

266

คน

MINI MARATHON 10.5 km

125

คน

FUNRUN 5 Km. Male (ชาย)

จำนวนนักกีฬาชาย 142 คน

FUNRUN 5 Km. Female (หญิง)

จำนวนนักกีฬาหญิง 124 คน

MINI MARATHON 10.5 Km. (ชาย)

ต่ำกว่า 29 ปี 57 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 8 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 14 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 12 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 3 คน

อายุระหว่าง 70 ปีขึ้นไป 0 คน

MINI MARATHON 10.5 Km.(หญิง)

ต่ำกว่า 29 ปี 15 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 2 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 8 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 6 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 0 คน