ยอดผู้สมัคร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

FUN RUN 5 km

514

คน

MINI MARATHON 10.5 km

122

คน

FUNRUN 5 Km. Male (ชาย)

จำนวนนักกีฬาชาย 388 คน

FUNRUN 5 Km. Female (หญิง)

จำนวนนักกีฬาหญิง 125 คน

MINI MARATHON 10.5 Km. (ชาย)

ต่ำกว่า 29 ปี 34 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 15 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 18 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 12 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 5 คน

อายุระหว่าง 70 ปีขึ้นไป 1 คน

MINI MARATHON 10.5 Km.(หญิง)

ต่ำกว่า 29 ปี 14 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 7 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 6 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 10 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 0 คน