ยอดผู้สมัคร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

FUN RUN 5 km

215

คน

MINI MARATHON 10.5 km

30

คน

FUNRUN 5 Km. Male (ชาย)

จำนวนนักกีฬาชาย 153 คน

FUNRUN 5 Km. Female (หญิง)

จำนวนนักกีฬาหญิง 61 คน

MINI MARATHON 10.5 Km. (ชาย)

ต่ำกว่า 29 ปี 1 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 3 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 5 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 3 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 6 คน

อายุระหว่าง 70 ปีขึ้นไป 0 คน

MINI MARATHON 10.5 Km.(หญิง)

ต่ำกว่า 29 ปี 0 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 2 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 3 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 3 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 4 คน