ยอดผู้สมัคร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

FUN RUN 5 km

664

คน

MINI MARATHON 10.5 km

436

คน

FUNRUN 5 Km. Male (ชาย)

จำนวนนักกีฬาชาย 347 คน

FUNRUN 5 Km. Female (หญิง)

จำนวนนักกีฬาหญิง 316 คน

MINI MARATHON 10.5 Km. (ชาย)

ต่ำกว่า 29 ปี 216 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 46 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 22 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 19 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 8 คน

อายุระหว่าง 70 ปีขึ้นไป 1 คน

MINI MARATHON 10.5 Km.(หญิง)

ต่ำกว่า 29 ปี 86 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 15 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 4 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 15 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 2 คน