ยอดผู้สมัคร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี

FUN RUN 5 km

193

คน

MINI MARATHON 10.5 km

248

คน

FUNRUN 5 Km. Male (ชาย)

จำนวนนักกีฬาชาย 60 คน

FUNRUN 5 Km. Female (หญิง)

จำนวนนักกีฬาหญิง 133 คน

MINI MARATHON 10.5 Km. (ชาย)

ต่ำกว่า 29 ปี 32 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 35 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 57 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 27 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 4 คน

อายุระหว่าง 70 ปีขึ้นไป 0 คน

MINI MARATHON 10.5 Km.(หญิง)

ต่ำกว่า 29 ปี 17 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 22 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 30 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 22 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 2 คน