ยอดผู้สมัคร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

FUN RUN 5 km

185

คน

MINI MARATHON 10.5 km

209

คน

FUNRUN 5 Km. Male (ชาย)

จำนวนนักกีฬาชาย 107 คน

FUNRUN 5 Km. Female (หญิง)

จำนวนนักกีฬาหญิง 78 คน

MINI MARATHON 10.5 Km. (ชาย)

ต่ำกว่า 29 ปี 96 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 8 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 15 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 15 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 3 คน

อายุระหว่าง 70 ปีขึ้นไป 0 คน

MINI MARATHON 10.5 Km.(หญิง)

ต่ำกว่า 29 ปี 42 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 10 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 8 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 8 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 4 คน