FUN RUN 5 km

850

คน

MINI MARATHON 10.5 km

620

คน

FUNRUN 5 Km. Male (ชาย)

จำนวนนักกีฬาชาย 369 คน

FUNRUN 5 Km. Female (หญิง)

จำนวนนักกีฬาหญิง 479 คน

MINI MARATHON 10.5 Km. (ชาย)

ต่ำกว่า 29 ปี 106 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 76 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 116 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 74 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 25 คน

อายุระหว่าง 70 ปีขึ้นไป 2 คน

MINI MARATHON 10.5 Km.(หญิง)

ต่ำกว่า 29 ปี 44 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 38 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 69 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 50 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 15 คน