FUN RUN 5 km

7015

คน

MINI MARATHON 10.5 km

3579

คน

FUNRUN 5 Km. Male (ชาย)

จำนวนนักกีฬาชาย 3929 คน

FUNRUN 5 Km. Female (หญิง)

จำนวนนักกีฬาหญิง 3032 คน

MINI MARATHON 10.5 Km. (ชาย)

ต่ำกว่า 29 ปี 1531 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 283 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 298 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 245 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 84 คน

อายุระหว่าง 70 ปีขึ้นไป 19 คน

MINI MARATHON 10.5 Km.(หญิง)

ต่ำกว่า 29 ปี 579 คน

อายุระหว่าง 30 - 39 ปี 139 คน

อายุระหว่าง 40 - 49 ปี 181 คน

อายุระหว่าง 50 - 59 ปี 142 คน

อายุระหว่าง 60 - 69 ปี 36 คน