First slide

เส้นทางการเดิน - วิ่ง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

"เดิน - วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก - พาราลิมปิก 2020"

image not found
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • คู่มือการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน คู่มือการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • 1.ลงทะเบียนเพื่อรับ USERNAME/PASSWORD ใช้สำหรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในข้อ2. ลงทะเบียน
 • 2.สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ใช้ หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต/PASSWORD 4 หลัก จากข้อ1. เพื่อเข้าสู่ระบบ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • 3.ขั้นตอนการชำระเงิน (ชำระเงินภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน)
  3.1 โอนเงินเข้าบัญชี 118-0-00594-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่างทอง ชื่อบัญชี นายวัชรินทร์ ถนัดไร่
  3.2 แจ้งหลักฐานการชำระเงิน (Pay-In Slip) จากธนาคารผ่านช่องทางดังนี้
  - ผ่านทาง โทรศัพท์ : นายวัชรินทร์ ถนัดไร่ เบอร์โทร : 082-494-8027
  - ผ่านทาง Line ID : watcharint2519
  - ผ่านทาง mail : watcharint2560@gmail.com
  - ผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/watcharin.nacrub
  - ผ่านทาง หน้าเว็บไซต์ แจ้งการชำระค่าสมัคร

  เมื่อท่านได้แจ้งชำระเงินแล้ว กรุณาตรวจสอบรายชื่อในขั้นตอนที่ 5

  line ID image not found
 • 4.เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • 5.ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ หากไม่ปรากฏรายชื่อกรุณาติดต่อ นายวัชรินทร์ ถนัดไร่ เบอร์โทร : 082-494-8027
 • วันรับเสื้อพร้อมหมายเลขประจำตัว : วันรับเสื้อพร้อมหมายเลขประจำตัว : วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 18.00 น. รับเสื้อพร้อมหมายเลขประจำตัว ณ สำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง เอกสารสำคัญในการรับเบอร์ประจำตัวผู้แข่งขันและรับเสื้อ 1. แสดงหลักฐานยืนยันการสมัครทาง website ทั้งที่เป็นเอกสาร หรือแสดงผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 2. บัตรประจำตัวประชาชน (Passport หรือ รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน)
 • ติดต่อผู้ประสานงาน : นายวัชรินทร์ ถนัดไร่ เบอร์โทร : 082-494-8027
 • ติดต่อADMIN : นายวัชรินทร์ ถนัดไร่ เบอร์โทร : 082-494-8027