First slide

เส้นทางการเดิน - วิ่ง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

"เดิน - วิ่ง พิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก - พาราลิมปิก 2020"

image not found
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • คู่มือการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน คู่มือการลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
 • 1.ลงทะเบียนเพื่อรับ USERNAME/PASSWORD ใช้สำหรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในข้อ2. ลงทะเบียน เต็ม !!!
 • 2.สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ใช้ หมายเลขประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต/PASSWORD 4 หลัก จากข้อ1. เพื่อเข้าสู่ระบบ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เต็ม !!!
 • 3.ขั้นตอนการชำระเงิน (ชำระเงินภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน)
  3.1 โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา ชื่อบัญชี วิทยา อินทร์พงษ์พันธุ์
  3.2 แจ้งหลักฐานการชำระเงิน (Pay-In Slip) จากธนาคารผ่านช่องทางดังนี้
  - ผ่านทาง โทรศัพท์ : ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธุ์ เบอร์โทร : 0 2546 1301 ต่อ 110
  - ผ่านทาง Line ID : -
  - ผ่านทาง mail : ipe2nsuforrun@gmail.com
  - ผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/เดิน-วิ่ง-พิชิตชัยส่งใจไทยไปโอลิมปิก-2020-วิ่งจังหวัดนครนายก-438915126884549
  - ผ่านทาง หน้าเว็บไซต์ แจ้งการชำระค่าสมัคร

  เมื่อท่านได้แจ้งชำระเงินแล้ว กรุณาตรวจสอบรายชื่อในขั้นตอนที่ 5

  line ID image not found
 • 4.เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน เจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงิน (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • 5.ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ หากไม่ปรากฏรายชื่อกรุณาติดต่อ ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธุ์ เบอร์โทร : 0 2546 1301 ต่อ 110
 • วันรับเสื้อพร้อมหมายเลขประจำตัว : ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. รับเสื้อพร้อมหมายเลขประจำตัว ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เอกสารสำคัญในการรับเบอร์ประจำตัวผู้แข่งขันและรับเสื้อ 1. แสดงหลักฐานยืนยันการสมัครทาง website ทั้งที่เป็นเอกสาร หรือแสดงผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 2. บัตรประจำตัวประชาชน (Passport หรือ รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน) วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 04.30 น. นักกีฬาเริ่มลงทะเบียน + รับเสื้อ (กรณีเดินทางมารับไม่ทันในวันที่ 10 สิงหาคม 2562) 05.30 น. อบอุ่นร่างกาย 05.45 น. เช็คอินนักวิ่ง 10.5 กม. เดิน-วิ่ง 5 กม. เข้าจุดสตาร์ท 05.50 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าวรายงาน/ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน) 06.00 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง 10.5 กม. 06.10 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวเดิน-วิ่ง 5 กม. 06.35 น. นักวิ่งเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย (แจกเหรียญ/ซุ้มอาหารเช้า/รายงานตัวผู้ชนะการแข่งขัน) 07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน กำหนด กติการการแข่งขัน รางวัล บริการและสวัสดิการ http://www.runforolympics2020.com
 • ติดต่อผู้ประสานงาน : ผศ.ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ เบอร์โทร : 0 2546 1301 ต่อ 143, 145
 • ติดต่อADMIN : ผศ.ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธุ์ เบอร์โทร : 0 2546 1301 ต่อ 110